Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Burgermonitor 2019

Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. Zo vinden de meeste Amsterdammers het prettig om hier te wonen en voelt men zich verbonden met de stad. Ook wat betreft politieke participatie zien we gunstige ontwikkelingen. De bekendheid van de burgemeester en van de coalitie is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren; de stemintentie is hoog en er zijn relatief veel Amsterdammers betrokken bij lokale politieke activiteiten.

Desondanks is niet iedereen even optimistisch over de toekomst van de stad. Hoogopgeleiden en jongeren zijn gemiddeld genomen positiever over hoe het met de stad gaat dan laag- tot middelbaaropgeleiden en ouderen. Ook maakt meer dan de helft van de Amsterdammers zich zorgen over woningnood en bijna vier op tien zijn bezorgd dat hun woonomgeving erop achteruit gaat.

Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde of de goede kant op gaat in Amsterdam?

Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde of de goede kant op gaat in Amsterdam?

Naar opleidingsniveau en leeftijdsgroep, 2019 (procenten)

Vertrouwen in overheid stijgt tijdens coronacrisis

Nadat de gegevens voor deze Burgermonitor waren verzameld werd Amsterdam ingrijpend geraakt door de coronacrisis. De effecten daarvan worden in kaart gebracht in diverse andere OIS onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van de economie of de bevolkingsontwikkeling. Echter, zelfs middenin de crisis zien we een aantal positieve ontwikkelingen. In mei 2020 voelen Amsterdammers zich bijvoorbeeld meer verbonden met de eigen buurt dan voor de crisis, mogelijk omdat men hier als gevolg van de coronamaatregelen meer tijd heeft doorgebracht. Verder is het vertrouwen in zowel landelijke als lokale overheidsinstellingen in deze periode gestegen. Het SCP signaleert landelijk een vergelijkbare trend, maar waarschuwt ook dat het gestegen vertrouwen mogelijk van tijdelijke aard is.

Ook de Black Lives Matter demonstraties van juni 2020 hebben een grote impact gehad op de stad. Deze vonden plaats nadat het veldwerk van het onderzoek was afgerond, waardoor de effecten ervan nog niet zijn gemeten. Wel weten we op basis van de monitor dat ruim driekwart van de Amsterdammers een divers sociaal netwerk heeft: tenminste een deel van hun vrienden en kennissen verschilt van henzelf wat betreft sociale klasse, leeftijd, politieke opvattingen, religieuze opvattingen en/of etnische of culturele achtergrond. Dit wil echter niet zeggen dat hun vrienden- en kennissenkring op alle vlakken divers is. Zo komt diversiteit op basis van leeftijd veel vaker voor dan diversiteit wat betreft religieuze opvattingen.

Digitalisering zet sterk door

Gebruik van media en communicatie met de gemeente gebeuren steeds vaker digitaal. Zo volgt bijna de helft van de Amsterdammers het nieuws (ook) via sociale media. Ook digitale vormen van politieke participatie worden belangrijker. Hierbij moet bewaakt worden dat digitalisering niet leidt tot uitsluiting, omdat niet iedereen digitaal even vaardig is. Net als wanneer het gaat om politieke participatie en samenleven in de stad, zien we dus op dit vlak positieve ontwikkelingen, maar ook risico’s op tegenstellingen en uitsluiting van kwetsbare Amsterdammers.

Over de Amsterdamse Burgermonitor

De Amsterdamse Burgermonitor biedt een overzicht van het gedrag en de opvattingen van Amsterdammers op het gebied van lokale politiek, samenleven in de stad en het gebruik van media en informatie. OIS verspreidt de stadsbrede enquête onder een representatieve groep Amsterdammers sinds 1999. Tussen oktober 2019 en februari 2020 vulden ruim 2.600 Amsterdammers de vragenlijst in. Daarnaast is in mei 2020 een korte vragenlijst afgenomen onder 540 leden van het Stadspanel Amsterdam.