Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse twintigers wonen vaker thuis dan 2 jaar geleden

In 2019 woont 69 procent van de in Amsterdam geboren 20 tot en met 23-jarigen bij (een van) hun ouders. In 2017 was dit aandeel lager (64 procent). OIS heeft op verzoek van stadsdeel Zuid gekeken waar in de stad 20 tot 40-jarigen wonen die bij hun ouders staan ingeschreven en hoe deze groep is samengesteld.

Het zijn juist de groepen die relatief jong het huis uitgaan, die de laatste jaren langer thuis blijven wonen, namelijk studenten, vrouwen en/of Amsterdammers met een westerse of geen migratieachtergrond. Uit landelijke cijfers van het CBS blijkt dat dit te maken heeft met de invoering van het sociaal leenstelsel. Studenten gaan minder vaak op kamers nu het voor de hoogte van de studiefinanciering niet meer uitmaakt of zij ingeschreven staan bij de ouder(s) of uitwonend zijn.

Begin 2019 zijn er bijna 87.000 Amsterdammers tussen 20 en 40 jaar die in Amsterdam zijn geboren. Van hen woont 35 procent nog thuis. Bij niet-westerse Amsterdammers gaat het om 43 procent, bij Amsterdammers met een westerse migratieachtergrond om 32 procent en van de Amsterdammers in deze leeftijdsgroep zonder migratieachtergrond woont 27 procent bij (een van) hun ouders.

Dat niet-westerse Amsterdammers vaker nog thuis wonen, komt voor een deel omdat deze groep gemiddeld wat jonger is dan de andere herkomstgroepen, maar zij gaan ook op latere leeftijd het huis uit. Op 20-jarige leeftijd woont 97 procent van de niet-westerse Amsterdammers nog thuis tegenover 81 procent van de westerlingen en 76 procent van de groep zonder migratieachtergrond. Het verschil tussen de herkomstgroepen is het grootst op 24-jarige leeftijd: 59 procent van de niet-westerlingen woont dan thuis tegenover 46 procent van de westerlingen en 35 procent van degenen zonder migratieachtergrond. Op 30-jarige leeftijd wonen niet-westerlingen ruim twee keer vaker thuis dan in Amsterdam geborenen zonder migratieachtergrond (28 procent versus 13 procent).

Thuiswonenden van de in Amsterdam geboren en wonende 20 tot en met 39-jarigen met dezelfde migratieachtergrond, 2019

Andere groepen die relatief lang thuis wonen zijn laagopgeleiden, mannen, bewoners van corporatiewoningen en kinderen van ouders met een lage of middelhoge SES. Om meer inzicht te krijgen waar en hoe Amsterdamse jongeren toetreden op de woningmarkt besteedt het rapport ook aandacht aan de woonsituatie van de Amsterdamse 20-plussers die de afgelopen twee jaar het huis uit zijn gegaan.