Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Coffeeshops belangrijk bezoekmotief voor jonge Wallenbezoekers

Coffeeshops zijn een belangrijke reden om Amsterdam te bezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van OIS naar het belang van coffeeshops en raamprostitutie voor jonge internationale toeristen in het Wallengebied. Daarbij is gekeken naar de mogelijke effecten van een viertal beleidsopties op hun bereidheid naar Amsterdam te komen. Zo geeft bijna de helft van deze bezoekers aan minder vaak (34 procent) of helemaal niet meer (11 procent) naar Amsterdam te komen wanneer zij de coffeeshops niet meer binnen zouden mogen.

Hoofdreden om naar Amsterdam te komen

De meest genoemde hoofdreden om naar Amsterdam te komen is wandelen of fietsen door de stad (32 procent), gevolgd door een overige reden (23 procent) en coffeeshops (22 procent). Op afstand volgen musea (7 procent) en een goedkope reis (6 procent). Raamprostitutie wordt door niet meer dan 1 procent als hoofdreden voor het bezoek genoemd. Voor de Britse bezoekers zijn coffeeshops met afstand de meest genoemde hoofdreden om naar Amsterdam te komen: 33 procent. Ook mannen en bezoekers tot en met 25 jaar noemen coffeeshops wat vaker dan gemiddeld als hoofdreden voor de komst naar Amsterdam. Coffeeshops hebben voor een meerderheid van de respondenten (57 procent) een (zeer) belangrijke rol gespeeld bij de keuze om naar Amsterdam te komen, ongeacht of het de hoofdreden was. Raamprostitutie speelde voor een minderheid van 22 procent een (zeer) belangrijke rol.

Wat was de meest belangrijke reden om naar Amsterdam te komen? Wat was de meest belangrijke reden om naar Amsterdam te komen?

Van de jonge toeristen die het Singel/ Wallengebied bezoeken gebruikt een ruime meerderheid cannabis: van alle respondenten heeft 77 procent vóór het bezoek aan Amsterdam ooit cannabis gebruikt. Een meerderheid van 72 procent heeft tijdens dit verblijf in Amsterdam een coffeeshop bezocht.

Sluiting coffeeshops voor toeristen leidt tot minder bezoek

De respondenten is een optie voorgelegd waarbij toeristen in de hele stad geen toegang meer zouden hebben tot coffeeshops. Daarbij geeft bijna de helft aan minder vaak (34 procent) of helemaal niet meer (11 procent) naar Amsterdam te zullen komen. Van de toeristen die coffeeshops belangrijk vinden blijft 15 procent weg en komt 51 procent minder vaak. Ruim een kwart van de bezoekers geeft aan in dit scenario bij een volgend bezoek aan de stad geen cannabis meer te zullen gebruiken. Daar staat tegenover dat 29 procent via andere kanalen verwacht aan cannabis te zullen komen. Bijvoorbeeld door iemand anders naar de coffeeshop te laten gaan of op een andere manier, waaronder bijvoorbeeld straathandel.

Wat is het effect van de maatregel: geen toegang toeristen tot coffeeshops.

Drie andere beleidsopties die zijn voorgelegd hebben alleen betrekking op het Wallengebied: hierbij gaat het om de mogelijkheid entreegeld te vragen, het sluiten van de prostitutieramen en het sluiten van overig seks gerelateerd entertainment. Daarnaast is gevraagd naar de bereidheid om een nieuw te openen seks entertainment gebied buiten het centrum te bezoeken.

Entreegeld meest effectief, maar treft vooral verkeerde groep

Wanneer er entreegeld betaald zou moeten worden om het Singel/ Wallengebied te betreden zou driekwart van de respondenten minder vaak (44 procent) of helemaal niet meer (32 procent) naar dit gebied komen. We zien wel dat de groep die coffeeshops en cafés noemt als belangrijke bezoekredenen vaker bereid is om entreegeld te betalen: 28 procent van deze groep zou wegblijven uit het gebied. Dit roept de vraag op of de maatregel de juiste groep tegenhoudt: juist de groepen die speciaal naar de stad komen voor aspecten die gerelateerd zijn aan het imago van Amsterdam als feeststad laten zich minder vaak tegenhouden door entreegeld. De aanwezigheid van cafés en coffeeshops speelt wel een grote rol bij de bereidheid om entreegeld te betalen. Voor raamprostitutie geldt dit in mindere mate.

Het sluiten van prostitutieramen heeft weinig effect

Wanneer er geen raamprostitutie meer zou zijn in het Singel/ Wallengebied blijft twee derde van de respondenten minstens even vaak komen. Dat geldt ook wanneer er ook geen andere vormen van prostitutie of seks entertainment zouden zijn. Een meerderheid van de respondenten zou zeker geen nieuw seks entertainment gebied buiten de binnenstad bezoeken.