Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Helft hoge toetsresultaten leidt tot bijgesteld advies

Wanneer de centrale eindtoets in groep 8 een hoger advies uitwijst dan het eerder gegeven advies van de school, hebben leerlingen recht op een heroverweging van dit schooladvies. In Amsterdam is in schooljaar 2020/’21 bij de helft van deze groep het advies bijgesteld. Dit aandeel is vergelijkbaar met eerdere jaren. Het aandeel leerlingen met een bijgesteld advies verschilt per stadsdeel, in Zuidoost, Noord en Nieuw-West hebben leerlingen hier het vaakst recht op.

Bij een kwart van de leerlingen wees eindtoets op hoger advies dan het schooladvies. Vanwege de Covid-19-pandemie is in schooljaar 2020/’21 zowel landelijk als vanuit de Amsterdamse schoolbesturen de oproep gedaan om kansrijk te adviseren in groep 8. De oproep tot kansrijk adviseren is gedaan vanuit de PO-raad samen met onder andere AVS, Lerarencollectief en de VO-raad.

Daarnaast heeft het breed bestuurlijk overleg (BBO) van de Amsterdamse schoolbesturen primair onderwijs een webinar georganiseerd over kansrijk adviseren. Dit houdt in dat wanneer bij een leerling wordt getwijfeld tussen twee niveaus de school altijd voor het hoogste niveau moet gaan, vooral bij kwetsbare leerlingen. Bij 23 procent van de kinderen wees de eindtoets in 2020/’21 op een hoger advies dan het schooladvies (vergelijkbaar met eerdere jaren). Deze leerlingen hebben hierna recht op een heroverweging van dit advies. Ongeveer de helft van deze groep is met een bijgesteld advies naar de middelbare school gegaan. Gemiddeld in Nederland krijgt ongeveer een kwart van de leerlingen een bijgesteld advies na een hogere toetsuitslag.

Bij bijna de helft van de Amsterdamse kinderen (46 procent) wees de eindtoets op een lager advies dan het schooladvies. Dit aandeel heeft altijd al hoog gelegen in Amsterdam in vergelijking met het landelijk gemiddelde (35 procent).

Ontwikkeling van het schooladvies nav de centrale eindtoets

Ontwikkeling van het schooladvies nav de centrale eindtoets

Ontwikkeling in aandeel leerlingen dat een hoger, gelijk of lager advies op de centrale eindtoets haalt dan het schooladvies in Amsterdam en Nederland, schooljaar 2017/’18 t/m 2020/’21.

Het aandeel bijgestelde adviezen verschilt per stadsdeel. In Zuidoost (34 procent), Noord (29 procent) en Nieuw-West (28 procent) valt de eindtoets vaker hoger uit dan het schooladvies in vergelijking met het gemiddelde in de stad (22 procent). In Noord wordt het advies vervolgens het minst vaak bijgesteld. In Zuid wijst bij relatief veel leerlingen de eindtoets op een lager niveau (55 procent) dan gemiddeld in de stad (46 procent).

Ontwikkeling van het schooladvies nav de centrale eindtoets per stadsdeel

Ontwikkeling van het schooladvies nav de centrale eindtoets per stadsdeel

Weesp is sinds maart 2022 gefuseerd met de gemeente Amsterdam en wordt daarom in dit figuur als apart stadsgebied getoond. Weesp is ook meegenomen in het gemiddelde van Amsterdam.

Het aandeel Amsterdamse leerlingen dat in groep 8 een dubbeladvies voor vmbo-t/havo en havo/vwo heeft ontvangen is in schooljaar 2020/’21 gestegen. De enkele adviezen voor vmbo-t en havo zijn in dit schooljaar minder vaak afgegeven. Daarnaast valt op dat het aandeel leerlingen met een vwo advies na een daling in schooljaar 2019/’20 weer is toegenomen. Vanwege de covid-19-pandemie waren alle scholen in het voorjaar van 2020 gesloten en heeft er geen eindtoets plaatsgevonden. De groep-8 leerlingen hebben toen geen gebruik kunnen maken van hun heroverwegingsrecht en zijn in dit jaar wat vaker met een vmbo-theoretisch of havo advies naar de middelbare school gegaan.

Ontwikkeling in niveaus schooladviezen Amsterdam

Ontwikkeling in niveaus schooladviezen Amsterdam

Ontwikkeling in niveaus schooladviezen van leerlingen in het Amsterdamse primair onderwijs, schooljaar 2014/’15 t/m 2020/’21.