Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Prognose Amsterdamse bevolking: snellere groei

Op 1 januari 2016 telde Amsterdam 834.713 inwoners, 12.441 meer dan in 2015.

Daarmee komt de gemiddelde groei sinds 2009 (756.347 inwoners) op ruim 11.000 personen per jaar. Verwacht wordt dat deze sterke groei de komende jaren aanhoudt, zo blijkt uit de jongste bevolkingsprognose waarvan OIS vandaag de cijfers publiceert. In 2025 zijn er naar verwachting 906.000 inwoners: 10.000 meer dan volgens de vorige prognose. De versnelde groei van de Amsterdamse bevolking komt voort uit de hogere verwachting voor de buitenlandse migratie en het naar boven bijstellen van de woningbouwproductie.

Prognoses vergeleken

De prognose van OIS is niet de enige bevolkingsprognose die voor Amsterdam wordt opgesteld. Het CBS brengt eens in de 3 jaar samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de PEARL prognose uit en ABF Research maakt elk jaar de Primos prognose. Onderstaande figuur laat de verwachte bevolkingsontwikkeling volgens alle drie de prognoses zien. Volgens OIS komt het inwonertal in 2040 uit op ongeveer 925.000; ongeveer gelijk aan de verwachting volgens PEARL. De Primos prognose ligt fors hoger dan de prognoses van OIS en PEARL en komt uit op 1.050.000 inwoners in 2040.

bevolkingsonwtikkeling Amsterdam volgens verschillende prognoses, 2000-2040

Verschillen tussen de prognoses kunnen gedeeltelijk worden verklaard door verschillende veronderstellingen over de ontwikkeling van de Amsterdamse woningvoorraad. Onderstaande figuur laat zien dat het aantal woningen volgens de Primos prognose fors doorgroeit, terwijl de groei volgens de OIS prognose afvlakt na 2025. In het document ‘beschrijving bevolkingsprognose 2015' is te lezen op welke aannames de prognose van OIS berust.

Ontwikkeling woningvoorraad Amsterdam volgens verschillende prognoses, 2000-2040

Noord en Oost: +24 procent tot 2035

Hieronder wordt weergegeven hoe het aantal inwoners en het aantal woningen zich de komende jaren zal ontwikkelen in de verschillende delen van de stad. Hieruit wordt duidelijk dat de sterkste groei van de bevolking verwacht wordt in de stadsdelen Noord en Oost.  De aantallen voor de jaren 2020, 2025, 2030 en 2035 zijn prognoseaantallen. Die voor 2015 geven de werkelijke stand op 1 januari 2015 weer. De nieuwe prognosetabellen zijn beschikbaar op de website van OIS onder het thema ‘prognoses’.