Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Zes ideeën voor de Diemerscheg

11 augustus 2020

Vier gemeenten (Amsterdam, Weesp, Diemen en Gooise Meren), Staatsbosbeheer en het recreatieschap Groengebied Amstelland werken aan voorstellen voor de ontwikkeling van groen en recreatie in de Diemerscheg. Op dit moment is er een aantal eerste ideeën voor het gebied. OIS heeft deze ideeën in opdracht van R&D (gemeente Amsterdam) voorgelegd aan bewoners en andere betrokkenen in het gebied door middel van een online enquête. Deze online enquête is enerzijds uitgestuurd in het online bewonerspanel van OIS (leden in Oost en Zuidoost) en anderzijds verspreid via een open link.

De Diemerscheg kennen en bezoeken

  • 94% van de respondenten kent de Diemerscheg.
  • Van hen bezoekt 96% het gebied wel eens. Hoe vaak men er komt, loopt sterk uiteen.
  • De top 3 plekken in de Diemerscheg die door de meeste respondenten wel eens bezocht worden: het Diemerbos (55%), het Diemerpark (49%) en de Gaasperplas/het Gaasperpark (44%). Nabijheid van de gebieden lijkt daarbij een rol te spelen.
  • De top 3 bezoekredenen: wandelen (70%), fietsen (69%) en de natuur beleven (52%).
  • 99% van de respondenten geeft het gebied een voldoende, met een gemiddelde van 7,9.
  • Men waardeert vooral de natuur, het groen, de rust, de ruimte, het water, de vogels, het landschap, de omgeving en de nabijheid van de gebieden ten opzichte van huis of de stad.
  • Beter onderhoud, (kleinschalige) horeca, minder of geen (loslopende) honden, het verbeteren van fiets en wandelpaden, minder of geen gemotoriseerd verkeer, minder festivals en betere verbindingen (met name tussen de verschillende gebieden) zouden het gebied aantrekkelijker maken. Maar ook juist het gebied laten zoals het is en de natuur zijn gang laten gaan.

Zes ideeën voor de Diemerscheg

Aan de respondenten zijn zes ideeën voorgelegd voor de Diemerscheg, met de vraag wat men van de ideeën vindt en waarom. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er een heel grote hoeveelheid aan toelichtingen op de meningen is gegeven. Deze toelichtingen zijn geanalyseerd en de veel voorkomende toelichtingen worden hier beschreven. Dit neemt niet weg dat er veel meer en specifiekere toelichtingen zijn gegeven, die te vinden zijn in bijlage 3 van het bijlagedocument.

Hieronder lichten we de uitkomsten van de ideeën toe, in volgorde van afnemende populariteit.

Water en dijken als fiets, wandel of vaarroutes

In de Diemerscheg is veel water en zijn er dijken. Denk aan rivier de Gaasp en de Vecht. Een idee is om het water en de dijken aantrekkelijker te maken als fiets wandel of vaarroutes door de Diemerscheg. Voorbeelden daarvan zijn meer bankjes langs de route, een klein koffiehuis, een watertappunt en de routes autoluw maken/fietsers voorrang geven.

85% vindt dit een (redelijk) goed idee, 6% vindt dat niet. Respondenten die het gebied kennen zijn hier enthousiaster over dan respondenten die het gebied niet kennen. Ook zijn respondenten uit Diemen hier enthousiaster over dan respondenten uit Amsterdam en jongeren zijn enthousiaster dan ouderen. Voorstanders zijn vooral enthousiast over een autoluw gebied. Zij geven gemengde reacties op een ‘koffiehuis’: sommigen worden enthousiast van (grote of veel) horeca, anderen willen enkel kleinschalige of geen horeca in het gebied. Over het algemeen wil men, zowel voor als tegenstanders, vooral de rust bewaren in het gebied en wordt er bij dit idee gevreesd voor teveel drukte.

Stukken van de Diemerscheg veranderen in een nat moerasbos

Daarnaast is er een idee om stukken van de Diemerscheg te veranderen in een ‘nat moerasbos’. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een waterrijk bos, verschillende boom en plantensoorten, houten vlonderpaden en een variatie aan diersoorten. Daarnaast wordt overtollig regenwater opgevangen om bodemdaling te stoppen.

78% vindt dit een (redelijk) goed idee, 9% vindt dat niet. Voorstanders vinden het belangrijk om de bodemdaling te stoppen, overtallig regenwater op te vangen en de biodiversiteit te vergroten. Zij vinden dit een goed idee voor de dieren en voor het creëren van meer variatie (flora en fauna) in het gebied. Tegenstanders vrezen de komst van muggen en veel werk aan onderhoud. Het gebied is volgens hen al nat genoeg en zij vinden het idee niet passen bij het gebied. Ook zijn zij niet enthousiast over houten vlonderpaden.

Het historische landschap langs de Vecht aantrekkelijker en toegankelijker te maken

Een ander idee is om het historische landschap langs de Vecht, (de Stelling van Amsterdam en de Hollandse waterlinie) waar oude forten en overstroomgebieden liggen, aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het bekender maken van de forten en de wandel en fietsroutes die erlangs lopen, het openstellen van forten voor bezoekers, rondleidingen en workshops over de historie.

Driekwart vindt dit een (redelijk) goed idee, 9% niet. Respondenten uit overige plekken in Amsterdam zijn minder enthousiast over dit idee dan respondenten uit Amsterdam Zuidoost, Diemen en Amsterdam Oost. Voorstanders vinden dit idee leuk en vinden het daarnaast interessant, belangrijk en leuk dat historie aandacht krijgt en toegankelijk wordt. Ook is men positief over het gebruik en behoud van erfgoed en denkt men dat dit idee wellicht helpt om toerisme in Amsterdam te spreiden. Tegenstanders vinden het gebied bekend en toegankelijk genoeg en vrezen voor teveel drukte en toerisme.

Bereikbaarheid verbeteren door routes beter te verbinden en aantrekkelijker te maken

Een ander idee is om de Diemerscheg beter bereikbaar te maken vanuit de omliggende gemeenten, door routes die door het gebied heen lopen beter met elkaar te verbinden en aantrekkelijker te maken. Op de kaart ziet u om welke routes het gaat. Bij de verbeteringen valt te denken aan duidelijke ingangen van het gebied, OV haltes, groene fietsroutes en bewegwijzering.

69% vindt dit een goed idee, 11% niet. Respondenten uit overige plekken in Amsterdam zijn minder enthousiast over dit idee dan respondenten uit Diemen, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Oost. Ook zijn 65 plussers wat positiever dan 35 t/m 64 jarigen. Voorstanders vinden het goed om het gebied beter bereikbaar te maken met het OV dan dat het nu is. Ook vinden zij dat de bewegwijzering beter kan, mits met mate en goed onderhouden. Daarnaast is er enthousiasme over het verbeteren van fiets en wandelroutes: door routes met elkaar te verbinden ontstaan bijvoorbeeld nieuwe routes. Daarnaast vinden zij het goed dat het gebied voor meer mensen toegankelijk wordt. Tegenstanders vinden onder meer dat het idee ten koste kan gaan van de natuur, die met rust gelaten moet worden. Ook zou het zorgen voor drukte in het gebied en moeten mensen volgens hen zelf hun weg (moeten kunnen) vinden naar het gebied.

Plaatsen van zonnepanelen en windmolens

Een van de ideeën is om in het gebied langs de snelwegen en spoorwegen op geluidsschermen en in de bermen zonnepanelen aan te brengen. Daarnaast hoort een serie windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal bij het idee (uitgelicht op de kaart). In hoeverre vindt u dit een goed of slecht idee?

De helft vindt dit een (redelijk) goed idee, 30% vindt dat niet. Respondenten uit Amsterdam Oost en Zuidoost zijn positiever over dit idee dan respondenten uit andere plekken in Amsterdam. Daarnaast zien we het enthousiasme voor dit idee samenhangen met leeftijd: hoe jonger de respondenten, hoe meer voorstanders van het idee. Voorstanders vinden de ideeën niet per se mooi in het gebied (daar zijn de meningen over verdeeld) maar bijvoorbeeld omdat het past binnen verduurzaming en een energietransitie die nodig is voor de toekomst. Wel heeft men een mening over waar dit geplaatst zou moeten worden. Twijfels zijn er, zowel bij voor als tegentanders van het plan, vooral over de windmolens: over hoe het eruit ziet in het landschap, over geluidsoverlast en over de veiligheid van vogels.

Meer voorzieningen voor recreatie en sport creëren

Een ander idee is om in de parken langs de rand van de stad (zie kaartje) meer voorzieningen voor recreatie en sport te creëren. Denk bijvoorbeeld aan buitenfitness, school en volkstuinen, voetbalveldjes, kinderboerderijen en speeltuinen. In hoeverre vindt u dit een goed of slecht idee?

47% vindt dit een (redelijk) goed idee, 31% vindt dat niet. Respondenten die het gebied niet kennen zijn minder enthousiast over het plan dan respondenten die het gebied kennen. Mensen die in overige plekken in Amsterdam wonen, zijn daarnaast minder positief dan respondenten uit Diemen, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Oost. Echtparen met kinderen zijn positiever over het idee dan echtparen zonder kinderen en alleenstaanden. Voorstanders van het plan vinden dit bijvoorbeeld leuk voor kinderen en goed voor hun ontwikkeling. Ook vindt men het positief dat veel mensen in aanraking kunnen komen met natuur, maar de kanttekening is dat het niet ten koste mag gaan van de natuur. Over volkstuinen en schooltuinen zijn de reacties gemengd: sommigen zijn daar een groot voorstander van, anderen zijn van mening dat dit delen van het gebied afsluit voor het grote publiek. Tegenstanders vrezen onder meer dat deze ideeën ten koste gaan van de natuur (de flora en fauna) en de rust. Daarnaast vinden zij dat er in dit gebied en vooral ook elders al genoeg van dit soort voorzieningen zijn.

Ideeën van respondenten voor de ontwikkeling van groen en recreatie in de Diemerscheg

Respondenten hebben zelf ook ideeën voor de Diemerscheg. Velen geven aan dat de natuur met rust moet worden gelaten en zijn gang moet kunnen gaan. Ook het planten van meer bomen of in elk geval geen bomen weghalen, is genoemd. Respondenten willen vooral ook dingen niet of minder, zoals bebouwing en kunstmatig gecreëerde voorzieningen. Mensen die juist iets willen in het gebied, opperen onder meer een of enkele kleinschalige horecavoorziening(en). Daarnaast hebben mensen specifiekere ideeën en wensen, ook op specifieke plekken.

Ideeën van respondenten om de bekendheid van de Diemerscheg te vergroten

Aan de respondenten is gevraagd of zij suggesties of ideeën hebben om de Diemerscheg beter bekend te maken. Daarbij zijn bijvoorbeeld het inzetten van sociale media of lokale media genoemd, mond tot mond reclame en het organiseren van activiteiten. Ook denkt men dat het gebied vanzelf bekender zal worden als het aantrekkelijker is. Ook geven mensen aan dat de huidige naam bekender of aantrekkelijker kan. Tegenover deze ideeën is er een groep die niet wil dat het gebied bekender wordt. Zij vrezen dat meer bekendheid ten koste gaat van de rust.

Dit artikel maakt deel uit van de thema's
Deel deze pagina: