Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Banen en werkenden in Nieuw-West en Westpoort 2020

In Nieuw-West is de werkloosheid en het aantal mensen met een uitkering relatief hoog. Tegelijkertijd is er in het stadsdeel en het aangrenzende bedrijventerrein en industriegebied Westpoort veel werkgelegenheid en zijn er bedrijven die zoeken naar werknemers.

Stadsdeel Nieuw-West stelt zich ten doel om inwoners te informeren over het werk dat er is in het eigen stadsdeel en Westpoort en om werkgevers te laten zien dat er arbeidspotentieel is in Nieuw-West. Om dit beter te kunnen doen is er inzicht nodig in de werkgelegenheid en de mate waarin inwoners van Nieuw-West deze vervullen of zouden kunnen vervullen. OIS heeft dit in het voorjaar van 2021 onderzocht en dit rapport beschrijft de bevindingen.

Resultaten

Relatief lage arbeidsparticipatie en hoge werkloosheid in Nieuw-West

De arbeidsdeelname (het aandeel van de 15 tot 75-jarige bevolking dat werkt) ligt in Nieuw-West onder het stedelijk gemiddelde. In 2020 werkt 65,4% van de 114.600 inwoners tussen 15 en 75 jaar, ten opzichte van 68,4% gemiddeld in Amsterdam. Dit komt aan de ene kant doordat relatief veel inwoners niet actief zijn op de arbeidsmarkt (de niet-beroepsbevolking), en aan de andere kant doordat relatief veel mensen geen werk kunnen vinden, terwijl ze daar wel naar op zoek zijn (werklozen). De werkloosheid bedraagt in 2020 6,5% (5.200 personen), ten opzichte van 5,3% gemiddeld in de stad (26.000 personen). De lage arbeidsdeelname en hoge werkloosheid hangen deels samen met het gemiddeld lagere opleidingsniveau van de bevolking in Nieuw-West. Lager opgeleiden vinden moeilijker werk. Maar naast werkzoekenden zijn ook werkenden uit Nieuw-West vaker laagopgeleid dan gemiddeld in de stad. Voor de arbeidsdeelname speelt ook mee dat deze onder vrouwen in Nieuw-West relatief laag ligt. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond werken minder vaak.

Banen in stadsdeel worden voor een kwart ingevuld door de eigen inwoners

In 2020 zijn er 88.700 banen in Nieuw-West. Deze worden echter maar voor een kwart ingevuld door inwoners van het stadsdeel zelf. Het merendeel van de werkenden woont buiten Amsterdam (60%). Vooral hoger opgeleide werkenden komen vaak van buiten het stadsdeel, van alle hoger opgeleide werknemers in Nieuw-West woont 17% er ook. Ook in het aangrenzende Westpoort is veel werkgelegenheid, hier zijn in 2020 27.700 banen. Deze worden voor een nog kleiner deel (6%) ingevuld door inwoners van Nieuw-West zelf en voor een nog groter deel door mensen die buiten Amsterdam wonen (83%).

Belangrijke sectoren In Nieuw-West en Westpoort zijn de gezondheids- en welzijnszorg en de groot- en detailhandel. Beide sectoren zijn goed voor 15% van het aantal banen. De werkgelegenheid kenmerkt zich verder vooral door het industriële karakter van Westpoort. Zo zijn er substantieel meer banen in de sectoren transport en logistiek (8% t.o.v. 3%) en de bouw (4% t.o.v. 2%) dan elders in de stad. De afgelopen vijf jaar groeide de werkgelegenheid vooral in de in het stadsdeel kleinere dienstverlenende sectoren, zoals de horeca, cultuur, sport en recreatie en financiële instellingen.

Gevraagde opleidingsniveau in Nieuw-West hoger dan opleidingsniveau bevolking

Of inwoners van Nieuw-West geschikt werk kunnen vinden in het eigen stadsdeel en Westpoort hangt sterk samen met de opleiding van inwoners en de benodigde opleiding voor beschikbare banen. In Nieuw-West woonachtige werkenden en vooral werkzoekenden zijn echter vaker lager of middelbaar opgeleid dan er vraag is naar werkenden met deze opleidingsniveaus. Hier komt bij dat lager opgeleiden wanneer zij wel werken dit vaker in het eigen stadsdeel doen dan hoger opgeleiden. Voor deze groep is geschikt werk in de nabije omgeving dus extra relevant.

Opleiding- en werkrichting bevolking sluiten beperkt aan op sectoren met grote arbeidsvraag

Naast het opleidingsniveau heeft een deel van de beroepsbevolking in Nieuw-West door de gevolgde opleidingsrichting minder baankansen in de lokale economie. In Nieuw-West en Westpoort is er relatief veel vraag naar technisch geschoold personeel en mensen met een achtergrond in transport en logistiek. Inwoners van Nieuw-West zijn echter minder vaak in deze richtingen opgeleid dan er vraag naar is. Een zelfde patroon is zichtbaar als we de werkrichting van inwoners vergelijken met de sectorverdeling van de werkgelegenheid. Het aandeel banen in de transport en logistiek en de bouw is groter dan het aandeel inwoners dat in deze sectoren werkt. Ook de sectoren advisering en onderzoek en informatie en communicatie zorgen voor een groter deel van de werkgelegenheid dan dat er inwoners in werken.

Tegelijkertijd is er, ondanks een groei van deze sector in de afgelopen vijf jaar, nog relatief weinig werkgelegenheid in de horeca. De horeca is een sector waarin opleiding en werkervaring minder belangrijk zijn. Doordat deze sector klein is in Nieuw-West, kan het moeilijker zijn voor lager opgeleiden en jongeren om een baan te vinden. Meer werkgelegenheid waarvoor weinig opleiding en ervaring is gevraagd,(om)scholing gericht op de in het stadsdeel grotere sectoren en het vergroten van de mobiliteit van werkzoekenden kunnen daarom bijdragen aan de arbeidsdeelname in Nieuw-West.

Contactgegevens