Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Onveiligheid toegenomen in 2022

De bij de politie geregistreerde criminaliteit is in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de update van de Veiligheidsindexen over het jaar 2022. Ook rapporteren regiobewoners meer slachtofferschap van criminaliteit en voelen zij zich onveiliger. De ervaren overlast bleef gelijk.

Verandering veiligheidsindexen december 2021 - december 2022

Verandering veiligheidsindexen december 2021 - december 2022

Toename criminaliteit door veelvoorkomende criminaliteit

De toename van de geregistreerde criminaliteit in de regio is vooral te wijten aan een stijging van de high volume criminaliteitsindex (veelvoorkomende criminaliteit). Onder meer in Centrumgebieden van Amsterdam waar veel bezoekers komen, is een toename in bijvoorbeeld de misdrijven zakkenrollerij en vermogensdelicten.

Het aantal bezoekers is in deze gebieden het afgelopen jaar waarschijnlijk toegenomen door het opheffen van coronamaatregelen en reisrestricties, waardoor ook deze vormen van criminaliteit zijn toegenomen. Overigens steeg in de meeste van deze drukkere Centrumgebieden niet alleen de veelvoorkomende criminaliteit maar ook de high impact criminaliteitsindex, bijvoorbeeld doordat er meer straatroven en geweldsmisdrijven plaatsvonden. Verder valt op dat in deze gebieden de risicoperceptie-index is toegenomen: bewoners geven zelf aan het idee te hebben dat de criminaliteit in de buurt is toegenomen en schatten de kans om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit ook iets hoger in.

Naast een stijging in de geregistreerde criminaliteit, is ook een stijging zichtbaar van de gerapporteerd slachtofferschapsindex. Deze index bestaat volledig uit enquêtegegevens waarin respondenten kunnen aangeven waarvan zij in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geworden. De toename van veelvoorkomende criminaliteit in de regio is niet alleen terug te zien in de politieregistraties maar ook de indexscore van gerapporteerd high volume slachtofferschap steeg: van 100 in 2021 naar 106 in 2022. Met name gerapporteerd slachtofferschap van diefstal uit of van voertuigen laat die toenames zien.

De indexscore voor het gerapporteerd slachtofferschap van high impact delicten nam nog sterker toe: van 100 in 2021 naar 119 in 2022. Onder andere in de wijk Slotermeer-Zuidoost nam deze index toe: van 85 naar 156. Dit komt met name door een toename in gerapporteerd slachtofferschap van fysieke bedreiging, fysiek pesten en mishandeling. Hoewel de onveiligheidsbelevingsindex ook aan de hoge kant is in deze wijk, daalde deze index licht. Het toegenomen slachtofferschap heeft er niet voor gezorgd dat bewoners zich onveiliger zijn gaan voelen.

Ervaren overlast blijft regionaal gelijk

Over de gehele regio gezien is de score op de ervaren overlastindex gelijk gebleven. De deelindex verloedering nam iets toe terwijl de personenoverlastindex iets is afgenomen. Dat beeld geldt echter niet voor alle wijken. In de Weteringschans bijvoorbeeld steeg de score voor ervaren overlast door met name een toename in meldingen van personen- en burenoverlast. Ook in andere Centrumgebieden nam de ervaren overlast toe. Opvallend is dat een groot gedeelte van de wijken in stadsdeel Centrum, ondanks hoge indexscores op criminaliteit, slachtofferschap en overlast, wel groen kleuren op de onveiligheidsbelevingsindex. Met andere woorden: ondanks veel criminaliteit, slachtofferschap en overlast voelen bewoners zich over het algemeen niet onveilig in deze gebieden.

De wijken in de Amstelland gemeenten buiten Amsterdam zijn zoals gewoonlijk veiliger dan gemiddeld op alle indexen. In de wijk Duivendrecht is de geregistreerde criminaliteit het hoogst ten opzichte van andere wijken in de Amstelland gemeenten buiten Amsterdam, hoewel daar wel een afname heeft plaatsgevonden. Daarnaast lieten de wijken Thamerdal en Centrum in Uithoorn in 2021 relatief hoge scores zien op de gerapporteerd slachtofferschapsindex (met name high impact slachtofferschap), maar daar is een jaar later sprake van een duidelijke afname. Dit komt met name door minder gerapporteerd slachtofferschap van mishandeling en fysiek stalken.

Voor verdere informatie over veiligheidsproblematiek zie het stedelijk Veiligheidsbeeld Amsterdam.

De Veiligheidsindexen bieden voor alle wijken in de regio veel cijfermatige informatie over de ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit, gerapporteerd slachtofferschap, ervaren overlast en onveiligheidsbeleving. In dit artikel zijn slechts enkele ontwikkelingen uitgelicht. Benieuwd naar de andere wijken in de regio? Kijk dan op het dashboard ‘veiligheid in beeld’.