Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Project: Berekening doelgroepleerlingen in het Amsterdamse Basisonderwijs 2017/’18

De afdeling Onderwijs heeft aan OIS gevraagd om het aantal leerlingen met een potentiële onderwijsachterstand in het Amsterdamse basisonderwijs in schooljaar 2017/’18 in beeld te brengen. Deze berekening wordt gebruikt als een schatting van het aantal ‘doelgroepleerlingen’ in groep 3 t/m 8 in schooljaar 2019/’20. De berekening dient als ondersteuning van het onderwijsachterstandenbeleid primair onderwijs; doordat het aandeel doelgroepleerlingen per school en per buurt wordt berekend kan het beschikbare budget voor het tegengaan van onderwijsachterstanden beter verdeeld worden.

Projecttype: Onderzoek, analyse

Opdrachtgever: Onderwijs, Jeugd en Zorg

Werkwijze

De definitie voor doelgroepleerlingen die door OIS is ontwikkeld heeft als uitgangspunt het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) beleid. Van 21 procent van de kinderen is de VVE-indicatie echter onbekend. De definitie is daarom aangevuld met landelijke gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het opleidingsniveau van de ouders, het inkomensniveau van het huishouden van leerlingen en de verblijfstatus van de leerlingen. Als leerlingen waarbij de VVE-indicatie ontbreekt ouders hebben met een laag opleidingsniveau (het hoogst behaalde diploma is op mbo1 niveau of lager) en/of ze in een huishouden wonen dat rond moet komen van de bijstand zijn ze ook als doelgroepleerling gedefinieerd. Daarnaast is er rekening gehouden met de verblijfstatus van leerlingen. Indien zij vluchteling zijn met een verblijfsstatus (statushouder) vallen zij ook onder de doelgroep. Kinderen van hoogopgeleide ouders met een VVE-indicatie vallen buiten de doelgroep.

Resultaten

Er is per buurt en per school berekend hoeveel kinderen er een potentiële achterstand hebben. Op basis van deze gegevens kunnen de gelden die beschikbaar zijn bij de afdeling Onderwijs verdeeld worden over de scholen en de buurten naar rato van het aandeel doelgroepleerlingen. Zo komt het geld beschikbaar voor de scholen en buurten met de meeste leerlingen met een potentiële onderwijsachterstand. Omdat de afdeling Onderwijs de gegevens gebruikt voor een schatting van het aantal doelgroepleerlingen in groep 3 t/m 8 in schooljaar 2019/’20, hebben we gekeken naar het aantal kinderen in groep 1 t/m 6 in schooljaar 2017/’18. In totaal waren er in deze groepen 16.044 kinderen die een potentiële onderwijsachterstand hebben, dit is 34 procent van alle Amsterdamse leerlingen.

Aynur Tamay, Beleidsadviseur OJZ: “Dankzij de berekeningen van doelgroepleerlingen in het basisonderwijs van OIS kunnen wij op een evenwichtigere manier de middelen van deze stad verdelen over de basisscholen. Hiermee denken we voor die kinderen die het nodig hebben gelijkere kansen in het onderwijs te kunnen creëren.”

Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek.

Hoe gaan we ermee verder?

OIS is op dit moment bezig met de ontwikkeling van definities voor doelgroepleerlingen op de Voor- en Vroegschool en in het Voortgezet Onderwijs, zodat ook hier in kaart gebracht kan worden waar de meeste leerlingen met potentiële onderwijsachterstanden zitten.

Contact

Frederique van Spijker, Onderzoek, Informatie en Statistiek via: algemeen.ois@amsterdam.nl