Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Instroom en uitstroom Zuidoost 2017-2018

Deze publicatie gaat over de samenstelling van de instroom van huishoudens in Zuidoost en de uitstroom uit Zuidoost. Het gaat om verhuizingen die plaatsvonden in de periode 2017-2018. Er wordt daarbij gekeken naar demografische kenmerken en sociaaleconomische kenmerken van de instromende en uitstromende huishoudens.

Bij de instroom is er steeds onderscheid gemaakt naar de instroom in de oudbouw en die in de nieuwbouw. Nieuwbouw betreft woningen die gebouwd zijn na 2008. De instroom en uitstroom van Zuidoost wordt per kenmerk steeds vergeleken met het stedelijk gemiddelde van Amsterdam. Tot de instroom worden de huishoudens gerekend die in periode 2017-2018 binnen het stadsdeel zijn verhuisd of van elders naar het stadsdeel zijn toe verhuisd. Onder uitstroom worden de huishoudens gerekend die in de periode 2017-2018 uit het stadsdeel zijn vertrokken.

Er wordt gebruik gemaakt van een verhuizingenbestand op basis van CBS-gegevens. In het bestand zijn alle huishoudens van Zuidoost opgenomen met daarbij hun demografische en sociaaleconomische kenmerken. In het bestand staat of huishoudens verhuisd zijn en wat hun vorige woonsituatie was. Ook staat in het bestand waar huishoudens die verhuisd zijn uit Zuidoost naartoe zijn verhuisd.

Hoe ziet de samenstelling van huishoudens die recent naar of binnen Zuidoost zijn verhuisd eruit en hoe verhoudt die zich tot de samenstelling van de huishoudens die uit het stadsdeel vertrekken?

Resultaten

Kwart van huishoudens is recent verhuisd

In totaal is in de periode 2017/2018 een kwart van de huishoudens binnen of naar Zuidoost verhuisd, dat is vergelijkbaar met het aandeel verhuizingen op stedelijk niveau.

Relatief meer starters dan gemiddeld in de stad en wat minder instromende studenten

In het stadsdeel strijken relatief meer starters neer dan gemiddeld in de stad. Een kwart van de recent verhuisden is starter (Amsterdam: 20 procent). Starters in Zuidoost komen vaker uit Amsterdam dan gemiddeld in de stad (44 vs. 34 procent).

In totaal is 16 procent van de recent verhuisden student (Amsterdam: 19 procent). Van alle huishoudens die uit het stadsdeel vertrokken is 14 procent student. De recent verhuisde studenten komen relatief vaak vanuit elders in Nederland in het stadsdeel wonen. Van de starters zijn er vier op de tien student.

Recent verhuisden vaak jong, alleenstaand en met een migratie-achtergrond

Het grootste deel (61 procent) van de recent verhuisden is jong (15-34 jaar), gemiddeld in Amsterdam is dat nog wat vaker het geval (68 procent). Een kwart van deze jonge instroom is student. Qua leeftijdsverdeling verschilt de uitstroom verhoudingsgewijs niet veel van de uitstroom. De instroom bestaat daarnaast voor een groot deel uit alleenstaanden, nog wat vaker dan gemiddeld in de stad (68 vs. 63 procent). Er stromen wat meer stellen met of zonder kinderen uit dan er instromen, gemiddeld in de stad is de uitstroom van stellen met kinderen echter veel sterker. Ruim driekwart van de recent verhuisden heeft een migratie-achtergrond (Amsterdam: 60 procent). Bij de instroom vormen huishoudens met een overige niet-westerse migratie-achtergrond de grootste groep (31 procent), bij de uitstroom zijn huishoudens met een westerse migratie-achtergrond de grootste groep (30 procent).

Instroom verhoudingsgewijs vaak middelbaar opgeleid en met een laag inkomen

Recent verhuisden in Zuidoost zijn vaak (54 procent) middelbaar opgeleid. Zij zijn daarnaast vaker laag opgeleid dan gemiddeld in de stad (25 vs. 15 procent) en veel minder vaak hoog opgeleid (21 vs. 49 procent). De instroom en uitstroom van laagopgeleiden in Zuidoost is qua aandeel vergelijkbaar maar het aandeel hoogopgeleiden dat uitstroomt, is hoger dan het aandeel dat instroomt.De helft van de instroom in het stadsdeel valt in de laagste inkomensgroep (Amsterdam: 39 procent). De stroom uit de hoogste inkomensgroep is relatief beperkt (6 procent). Net als gemiddeld in de stad stromen er in verhouding meer laagste inkomens in, dan dat er uitstromen.

Vooral instroom van huishoudens met lage of middelste sociaaleconomische status, nieuwbouw trekt hoogste groep

Sociaaleconomische status is een combinatie van inkomen en opleidingsniveau. De recent verhuisden in Zuidoost vallen vooral in de laagste (33 procent) en middelste groep (44 procent). Gemiddeld in de stad bestaat de instroom juist vooral uit huishoudens met een hoge sociaaleconomische status (54 procent). De instroom van huishoudens met een hoge sociaaleconomische status in Zuidoost is wel hoger dat het aandeel onder de zittende bevolking. Vooral de nieuwbouw trekt huishoudens met een hoge sociaaleconomische status aan. De uitstroom van huishoudens met een hoge sociaaleconomische status is echter hoger dan de instroom ervan. In een tiental buurten heeft meer dan de helft van de huishoudens een lage sociaaleconomische status. In zes van deze buurten is de dit aandeel verder gestegen.

Meer zeer kwetsbaren dan gemiddeld in de stad, vooral in oudbouw

Bij kwetsbaarheid wordt gekeken naar werk, opleiding, inkomen en gezondheid. De instroom in Zuidoost bestaat vaker dan gemiddeld in de stad uit kwetsbare huishoudens. Iets minder dan de helft van de instromers is ‘niet kwetsbaar’ (Amsterdam: 61 procent). De instroom van zeer kwetsbaren is bovengemiddeld (12 vs. 7 procent). De zeer kwetsbaren komen vooral in de oudbouw terecht.

Veel koopstarters, zowel koop-als huursegment trekken beiden vaak alleenstaanden

Recent verhuisden in Zuidoost betrokken relatief vaak een corporatie huurwoning, minder vaak een particuliere huurwoning en iets vaker een koopwoning vergeleken met gemiddeld in de stad. Tussen de woonsegmenten is er verschil in de mate waarin zij huishoudens uit het stadsdeel zelf trekken. Huishoudens die een particuliere huurwoning betrokken, komen vaak van buiten de stad. Bij de recent verhuisden die in een corporatie huurwoningen gingen wonen is het grootste deel juist uit het stadsdeel zelf afkomstig (42 procent) en van degenen die een koopwoning betrokken woonde ruim een derde al in het stadsdeel.

Per segment is er ook een verschil in de mate waarin recent verhuisden binnen eenzelfde segment doorstromen of overstappen. De kopers zijn relatief vaak vanuit het huursegment doorgestroomd; zes op de tien recent huishoudens die in Zuidoost een koopwoning betrokken,waren hiervoor huurder. Van de huishoudens die een corporatie huurwoning betrokken, woonde ruim de helft al in dit woonsegment. Bij de verhuisden die in de particuliere sector neerstreken, woonde ruim een derde al in een particuliere huurwoning.

De woonsegmenten laten geen grote verschillen zien in de mate waarin zij bepaalde huishoudenstypen trekken. In alle drie de segmenten is de instroom van alleenstaanden het grootst en bestaat de uitstroom vergeleken met de instroom wat vaker uit stellen en stellen met kinderen. Wat betreft de instroom en uitstroom van inkomensgroepen zijn er per segment wel wat verschillen. Recent verhuisden die een koopwoning betrokken, behoren vaker tot de hoogste inkomensgroepen. Drie op de tien heeft een inkomen in de laagste groep. In dit segment verschilt de uitstroom nauwelijks van de instroom. In de corporatie verhuur valt de instroom wat vaker in laagste inkomensgroepen dan de uitstroom, hetzelfde patroon doet zich voor bij de particuliere verhuur.

Contactgegevens