Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bereikonderzoek MUG Magazine

Het maandblad MUG Magazine heeft als doel minima te informeren over hun rechten en mogelijkheden met betrekking tot sociale zekerheid, werk, schuldhulp, participatie en overige relevante onderwerpen. Van de ondervraagde Amsterdammers kent 56 procent het blad en onder die groep leest vier op de tien respondenten MUG of doet dit af en toe. Hoewel MUG ook online beschikbaar is en op sociale media actief is, kent en leest vrijwel iedereen alleen het papieren blad. Dit blijkt uit een bereikonderzoek dat O&S heeft uitgevoerd onder 724 Amsterdammers. Ook laat het onderzoek zien dat lezers het blad in ruime meerderheid informatief, leuk om te lezen, mooi vormgegeven en inspirerend vinden.

De bekendheid en de waardering van MUG zijn gemeten door middel van een enquête. Om verschillende groepen Amsterdammers te bereiken en om specifiek ook Amsterdammers met een laag inkomen te betrekken bij het onderzoek heeft O&S verschillende ingangen en methoden ingezet: een online enquête onder het Stadspanel Amsterdam, een online enquête onder het Stadspaspanel, een online enquête via MUG-sociale media en een face-to-face enquête bij zes distributiepunten op verschillende plekken in de stad. Op die manier konden wij verschillende groepen Amsterdammers bereiken en meer specifiek ook Amsterdammers met een laag inkomen. In totaal hebben 724 Amsterdammers de vragenlijst ingevuld, zowel online als face-to-face. Deze groep respondenten vormt een redelijke afspiegeling van de Amsterdamse bevolking, al is de groep respondenten gemiddeld ouder dan de totale bevolking, en hebben de respondenten vaker een hbo- of wo-opleiding dan gemiddeld. De groep met een laag inkomen is in grote lijnen representatief voor de Amsterdamse minimapopulatie op achtergrondkenmerken, wel zijn er relatief veel vrouwen onder de respondenten en veel alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Ruim de helft kent MUG, bekendheid neemt af

Van de respondenten is 56 procent bekend met MUG, 42 procent niet. De bekendheid met MUG Magazine is afgenomen ten opzichte van de vorige metingen: in 2014 was 76 procent bekend met het blad, in 2010 63 procent. MUG is het meest bekend onder personen met een laag inkomen (71 procent). De meerderheid van de respondenten die bekend zijn met MUG zag het blad liggen bij distributiepunten (76 procent).

Bekendheid met MUG Magazine, 2010, 2014 en 2023 (procenten)

Bekendheid met MUG Magazine

Van de personen die bekend zijn met MUG leest 38 procent het blad of doet dit af en toe. Daarnaast bladert 17 procent het blad (af en toe) door. Vierenveertig procent kent het blad wel maar leest of bladert het niet door. Respondenten met een laag inkomen lezen het blad aanzienlijk vaker: 53 procent leest het en 16 procent bladert het door. Ook lezen vrouwen het blad veel vaker (46 procent) dan mannen (27 procent).

Zetten we de enquêteresultaten af tegen de oplagecijfers, dan moeten we wel concluderen dat de enquête het lezerspubliek waarschijnlijk overschat. Aangezien 56 procent van de respondenten MUG kent en 38 procent daarvan het blad (af en toe) leest, en van deze groep 38 procent het magazine elke maand op papier leest, zouden bijna 60.000 Amsterdammers MUG elke maand lezen. Dat valt moeilijk te rijmen met de oplage van 32.000. De bereidheid om mee te doen aan een enquête over MUG is natuurlijk groter onder mensen die MUG kennen en lezen. Desondanks kunnen we voorzichtig concluderen dat de oplage van MUG voldoet in een behoefte en niet te groot is vergeleken met de te verwachten groep lezers.

Lezers in ruime meerderheid (zeer) tevreden

MUG is bij uitstek een blad dat lezers op papier lezen: negen op de tien lezers leest MUG in gedrukte vorm. Dat komt overeen met het feit dat de meeste respondenten heb blad kennen omdat ze het hebben zien liggen bij een distributiepunt. De online versie van het blad op de site trekt weinig lezers en de social media-kanalen zijn veelal onbekend. De grootste groep lezers (35 procent) leest het blad aandachtig door en 27 procent leest een aantal onderdelen. Een derde (34 procent) leest het snel of op hoofdlijnen. Dat is vergelijkbaar met de uitkomsten van 2010 en 2014. Lezers met een laag inkomen lezen het blad vaker aandachtig door dan andere lezers.

Lezers zijn veelal (zeer) tevreden over MUG: ze vinden het blad informatief (88 procent), leuk om te lezen (77 procent), mooi vormgegeven (70 procent) en inspirerend (65 procent). Vergeleken met 2010 vinden lezers het blad vaker leuk om te lezen. Daarnaast vinden bijna alle lezers MUG makkelijk leesbaar (en dat is meer dan in 2010) en acht op de tien vinden het positief (ook vaker dan in 2010). Een ander beeld zien we als we vragen naar hoe zwaar of luchtig het blad wordt gevonden: 42 procent oordeelt neutraal, 43 procent vindt het luchtig. Het gedrukte blad krijgt als cijfer een 8,1; in 2014 was dat 7,5.

Oordeel over MUG Magazine, 2023

Oordeel over MUG Magazine, 2023

Ook balans inhoud MUG en pagina’s Gemeente door grote groep gewaardeerd

Gevraagd naar de balans in MUG als het gaat om actualiteit, persoonlijke verhalen, financiële zaken, opinie en tips, antwoordt een ruime meerderheid van de lezers dat hier precies voldoende van is in het blad. Wel vindt een op de vijf lezers dat er te weinig tips zijn in het blad, dat geldt in het bijzonder voor lezers met een laag inkomen.

In MUG Magazine zijn er een paar vaste rubrieken, waaronder pagina’s van de Gemeente Amsterdam. Deze pagina’s vinden lezers vooral duidelijk (76 procent) en informatief (75 procent). Verder vindt 71 procent deze pagina’s overzichtelijk. De gemeentelijke informatie is echter niet voor alle lezers relevant: 49 procent vindt ze (heel) relevant, maar 15 procent (helemaal) niet en 23 procent oordeelt neutraal. Lezers met een laag inkomen vinden de pagina’s overwegend wel relevant voor henzelf (62 procent).