Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bewoners en bedrijven positief over energietransitie in Amsterdam

15 april 2021

De gemeente Amsterdam wil een leefbare en op het gebied van duurzaamheid toekomstbestendige stad zijn. Daarom wil de gemeente een energietransitie waarmaken en bijvoorbeeld in 2040 aardgasvrij zijn en in 2030 meer dan 50 MegaWatt extra opgesteld vermogen windenergie realiseren. Daarvoor is draagvlak nodig onder Amsterdamse bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft in opdracht van Ruimte en Duurzaamheid onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de energietransitie onder Amsterdamse bewoners en onder bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zijn bewoners die in of rondom zeven zoekgebieden wonen benaderd over de plaatsing van extra windmolens in de stad en in de zoekgebieden. In 2019 heeft OIS voor het eerst draagvlakonderzoek in het kader van duurzaamheid onder bewoners uitgevoerd.

Positief over de overstap naar duurzame energie

Het draagvlak voor energietransitie is op dit moment groot. Zowel bewoners als bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn overwegend positief over de overstap naar duurzame energie (78% en 81%, zie figuur 1). Slechts een klein deel van de respondenten geeft aan niets te maken te willen hebben met de energietransitie: 13% van de bewoners en 5% van de bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Stelling: de overstap naar duurzame energie is een goede zaak, september 2020

Grafiek 78% van de bewoners en 81% van de bedrijven en maatschappelijke instellingen is het hier (helemaal) mee eens

procenten, n=1649 en n=627

Kritischer over concrete maatregelen als aardgasvrij en plaatsing windmolens

Tegelijkertijd zijn zowel bewoners als bedrijven en maatschappelijke instellingen kritischer over concrete maatregelen dan de energietransitie in het algemeen. Zo is 60% van de bewoners en de helft van de bedrijven en maatschappelijke instellingen positief over het aardgasvrij zijn van Nederland in 2050. Ook geeft ruim de helft van de bewoners in en rond de zoekgebieden aan dat zij het (helemaal) eens is met de plaatsing van extra windmolens in de stad (56%, figuur 2). Bij respondenten uit de rest van de stad ligt dit aandeel hoger, namelijk op 65%.

Houding ten opzichte van extra windmolens in het algemeen, september 2020

Grafiek 56% van de bewoners in de zoekgebieden en 65% van de bewoners in heel Amsterdam is het hier (helemaal) mee eens

procenten, n=1577 en n=1649

Meerderheid heeft tenminste één duurzame maatregel doorgevoerd

Er is wel een verschil tussen wat men vindt en in hoeverre men er actief iets aan doet: een derde van de bewoners en de helft van de bedrijven en maatschappelijke instellingen draagt zelf actief bij aan de overstap naar duurzame energie. Toch heeft de grote meerderheid van hen minstens één duurzame maatregel doorgevoerd (88% van zowel bewoners als bedrijven). Dit betreft vooral het gebruik van spaar/ledlampen en (drie)dubbel glas. Een kleiner deel is (ook) van plan maatregelen door te voeren (een kwart van de bewoners en vier op de tien bedrijven).

Men ziet daarnaast ook obstakels voor het doorvoeren van duurzame maatregelen. Voornamelijk de kosten of bemoeilijking door de verhuurder wordt genoemd als obstakels, maar ook de coronacrisis komt ter sprake. Van de bewoners geeft 12% aan duurzame maatregelen (waarschijnlijk) uit te stellen of niet te nemen, bij bedrijven en maatschappelijke instellingen ligt dit aandeel zelfs op een derde (zie figuur 3).

Houding ten aanzien van het uitstellen of niet meer nemen van duurzame maatregelen door de coronacrisis, september 2020

Grafiek vooral bedrijven en maatschappelijke instellingen stellen duurzame maatregelen uit vanwege de coronacrisis

procenten n =1.649 en n=627

Gebrek aan kennis als obstakel

Gebrek aan kennis over duurzame energie is mogelijk ook een obstakel voor het nemen van duurzame maatregelen. Ongeveer een kwart van de bewoners en een vijfde van de bedrijven en maatschappelijke instellingen geeft aan weinig tot geen kennis te hebben over het onderwerp. Bijna de helft van beide groepen respondenten (46% en 49% respectievelijk) geeft aan wel kennis over duurzame energie te hebben.

Bewoners is bijvoorbeeld gevraagd naar duurzame energiebronnen. Zon en wind worden door bewoners vaak herkend als duurzame energiebronnen. Voor waterkracht en warmte uit de aarde ligt het aandeel lager. Bedrijven en maatschappelijke instellingen is gevraagd naar energieverplichtingen waar een deel van hen aan moet voldoen. Ruim een derde van hen die hier aan moeten voldoen is hier echter niet van op de hoogte.

Hulp van de gemeente verwacht

Het merendeel van de respondenten verwacht hulp van de gemeente bij het doorvoeren van duurzame maatregelen. Vooral financiering en informatie over subsidiemogelijkheden zijn hierbij gewenst. Ook is gevraagd naar de verwachtingen met betrekking tot de communicatie van gemeente over dit onderwerp. Bedrijven en maatschappelijke instellingen willen geïnformeerd worden via e-mail, en bewoners willen graag een website met praktische tips. De bewoners zijn op dit moment niet tevreden met de gemeentelijke communicatie over dit onderwerp: 6% vindt de huidige communicatie goed.

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: