Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheets Jeugd per stadsdeel: grote verschillen tussen kinderen en tussen stadsdelen

16 juli 2020

In Amsterdam wonen ruim 270 duizend kinderen en jong volwassenen van nul tot en met 26 jaar. Met veel kinderen gaat het goed, maar er zijn ook grote verschillen te zien tussen kinderen en tussen de stadsdelen.

Jongeren in de stadsdelen Zuidoost en West voelen zich relatief vaker onveilig dan bijvoorbeeld jongeren in de stadsdelen Centrum en Zuid. Daarnaast ligt het aandeel kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden hoger in Zuidoost en in Noord dan in Oost, Zuid en Centrum. In de Factsheets Jeugd wordt voor elk stadsdeel ingegaan op de positie van kinderen en jongvolwassenen op de onderwerpen veiligheid, onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn en gezondheid.

Grote verschillen tussen stadsdelen in bevolkingstoename

Het totaal aantal kinderen en jongvolwassenen in Amsterdam zal de komende 30 jaar gaan stijgen. Er wonen nu ruim 270 duizend kinderen en jongvolwassenen in Amsterdam. Naar verwachting zullen dit er ruim 325 duizend zijn in 2050. De prognose is dat het aantal kinderen en jongvolwassenen het meest zal toenemen in stadsdeel Noord. Tot 2050 komen er naar schatting 15 duizend jongeren van 0-26 jaar bij. De groep tussen 18 en 22 jaar zal het meest toenemen. Naar verwachting zullen er in stadsdeel Zuid de komende 30 jaar ongeveer 600 kinderen en jongvolwassenen bij komen, in stadsdeel Centrum zal het aantal kinderen en jongvolwassenen de komende 30 jaar afnemen.

Werkzame jongeren

Vanaf 14 jaar hebben jongeren hun eerste officiële baantjes. In Amsterdam werkt ongeveer een derde van de 14-17 jarigen (34%) minstens één uur per week. In Zuidoost ligt dit percentage hoger (41%) en in Zuid (26%) en Centrum (27%) ligt het aandeel 14-17 jarigen dat minstens één uur in de week werkt lager. Van de 18-22 jarigen in Amsterdam werkt 59% minstens één uur in de week, onder 23-26 jarigen ligt dit op 75%. In Noord en West liggen deze percentages hoger.

Aandeel jongeren dat tenminste 1 uur per week werkt per leeftijdscategorie, uitgesplitst naar Amsterdam en stadsdelen (december 2018, %)

Aandeel jongeren dat tenminste 1 uur per week werkt per leeftijdscategorie, uitgesplitst naar Amsterdam en stadsdelen (december 2018, %)

Bron: CBS, bewerking OIS

Kwetsbare groepen

In de stad zien we verschillende groepen kinderen die vaker kwetsbaar zijn en eerder problemen ervaren, zoals kinderen die opgroeien in een eenoudergezin en/of in een minimahuishouden, kinderen met gedrags- of gezondheidsproblemen, lesbische, homo- en bi jongeren en statushouders. Zes procent van de Amsterdamse kinderen (0 t/m 17 jaar) behoort tot de meest kwetsbaren (gebaseerd op sociaaleconomische positie en gezondheid) en drie procent van de Amsterdamse jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar) behoort tot de meest kwetsbaren. In Zuidoost, Noord en Nieuw-West liggen deze percentages hoger.

Dataset met achterliggende en aanvullend onderzoek

Bij de factsheets Jeugd in stadsdelen 2020 horen verschillende excelbestanden, waarin de cijfers naar stadsdeel, gebied en wijk zijn opgenomen. Deze zijn als draaitabel te gebruiken.

Jeugd in Amsterdam en Amsterdamse kinderrechtenscan

Naast de factsheets over de stadsdelen, is er ook een algemene factsheet Jeugd 2020 in de leeftijd 0-17 jaar. Die publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Kinderombudsman Metropoolregio Amsterdam. De gegevens uit die factsheet zijn gebruikt ten behoeve van de eerste Amsterdamse Kinderrechtenscan. Dat onderzoek is gebaseerd op interviews met kinderen, ouders en professionals en gegevens uit de Factsheet Jeugd 2020.